Trang chủ » Tin Tức » Tin nhà trường

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2014 - 2015

Thứ sáu - 29/08/2014 13:09
SỞ GD & ĐT SƠN LA
TRƯỜNG THPT MỘC LỴ
 
Số: 06/KH-THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
                  Mộc Châu, ngày 28 tháng 08 năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Cuộc thi khoa học kỹ thuật”
Năm học 2014 – 2015
 
Thực hiện Công văn số 712/SGDĐT-GDPT, ngày 13/08/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015;
Trường THPT Mộc Lỵ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH và Cuộc thi khoa học kỹ thuật tại trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình.
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả dạy học, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
- Phát hiện những học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi, học sinh có khả năng tự học, tự nghiên cứu để hướng dẫn, bồi dưỡng.
- Tuyển chọn các sản phẩm tốt tham gia cuộc thi cấp Tỉnh.
II. NỘI DUNG
Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (phụ lục I); dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể).
III. THỂ LỆ CUỘC THI
          1. Tên cuộc thi : “Cuộc thi khoa học kỹ thuật”.
          2. Đối tượng dự thi :
              Là học sinh học tại trường THPT Mộc Lỵ  năm học 2014 - 2015
3.     Chi tiết thể lệ (có văn bản kèm theo)
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải tập thể:
Căn cứ kết quả chấm của Ban giám khảo, BTC sẽ trao giải tập thể cho lớp có
 số lượng đề tài dự thi đạt chất lượng cao hoặc ghi nhận làm cơ sở đánh giá xếp loại kết quả thi đua cuối năm học của tập thể lớp (2014 – 2015).
2. Giải cá nhân:
- Giải lĩnh vực gồm có: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích;
- Giải toàn Cuộc thi gồm có: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích; có thể lựa chọn trong số các đề tài đoạt giải Nhất toàn Cuộc thi để trao 01 giải đặc biệt;
3. Số lượng giải, mức thưởng cụ thể do Ban Tổ chức quyết định sau khi có kết quả đăng ký đề tài dự thi của các khối lớp.
V. THỜI GIAN:
1. Tổ chức cuộc thi ý tưởng:
- Thời gian:  ngày 20/09/2014.
- Địa điểm: tại trường THPT Mộc Lỵ.
- Hình thức:
+ Học sinh dự thi đăng ký đề tài; Trình bày ý tưởng khi Ban tổ chức yêu cầu;
+ Ban tổ chức chấm, chọn những ý tưởng sáng tạo, có tính khả thi để phân công giáo viên hướng dẫn nghiên cứu tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật các cấp.
2. Tổ chức cuộc thi tổng thể:
a.     Thí sinh hoàn thành đề tài, nộp cho Ban Tổ chức: ngày 10/12/2014.
b.     Hội đồng thẩm định khoa học chấm sơ loại: ngày 12/12/2014.
c.     Thí sinh hoặc nhóm báo cáo quy trình thực hiện, trả lời phỏng vấn bảo vệ đề tài: ngày 18/12/2014.
d.     Công bố kết quả, trao thưởng, quyết định đề tài dự thi cấp Tỉnh: ngày 29/12/2014.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tổ chức chỉ đạo điều hành các hoạt động của cuộc thi.
2. Hội đồng thẩm định khoa học thẩm định đánh giá sản phẩm dự thi.
3. Tổ tư vấn hướng dẫn học sinh nghiên cứu theo sự phân công của Ban Tổ chức. Mỗi dự án dự thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu.
2. Giáo viên chủ nhiệm, trưởng các nhóm chuyên môn tuyên truyền, khuyến khích, tư vấn, giúp đỡ học sinh tích cực tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao.
4. BGH, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi Hội Khuyến học, Hội Cha mẹ học sinh các lớp phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh hoàn thành đề tài nghiên cứu.
          VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động chuyên môn.
2. Nguồn tài trợ hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật tại trường THPT Mộc Lỵ; Đề nghị các cá nhân, bộ phận được phân công nghiêm túc thực hiện. Các em học sinh tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tham gia cuộc thi/.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH, Đoàn TN, Chi hội Khuyến học, Ban Đại diện cha mẹ HS;
- Thông báo;
- Lưu VT./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hiên
 


Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn