Trang chủ » Tin Tức » Tin giáo dục

Phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017

Thứ ba - 04/10/2016 11:06
Công văn số: 1278/SGDĐT-KT ngày 04/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1278/SGDĐT-KT
V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
   Sơn La, ngày 04 tháng 10  năm 2016
                                   
                        Kính gửi:
                                 - Các trường THPT; PTDTNT huyện;
                                 - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
                                 - Các trung tâm GDNN – GDTX.
 
            Thực hiện Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
          1. Đối với các Trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX:
          - Tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt chủ trương và phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đặc biệt chú ý nhấn mạnh những điều chỉnh trong tổ chức thi và xét tuyển sinh ĐH, CĐ tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị. Tuyệt đối không để cán bộ, giáo viên và học sinh không nắm rõ phương án tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 dẫn đến bị động, ảnh hưởng  kết quả thi của học sinh (Sở gửi kèm Công văn này Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 để các đơn vị nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện). Hoàn thành việc quán triệt triển khai chậm nhất ngày 15/10/2016.
          - Chủ động triển khai điều chỉnh việc tổ chức dạy học, ôn tập và kiểm tra đánh giá theo hướng phù hợp với phương án tổ chức kỳ thi của Bộ GDĐT.
          2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện: Chỉ đạo cấp THCS tổ chức nghiên cứu, quán triệt để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với yêu cầu đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.
          Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở qua Phòng Khảo thí và QLCLGD và Phòng Giáo dục phổ thông để tổng hợp báo cáo Ban giám đốc đề xuất phương án giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ (BC);
- GDPT (P/h);
- Đăng Website;
- Lưu: VT, KT.
K.T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Nguyễn Duy Hoàng

Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả bài viết: Ban giám hiệu

Nguồn tin: sogiaoduc.sonla.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn